М Б А Л „ Е В Р О Х О С П И Т А Л“ О О Д

  Вид на обществените услуги Административна услуга на организация, предоставяща обществени услуги Правно основание ЦЕНА
1. Здравни услуги Писмено съобщение за смърт Закон за гражданската регистрация – чл.55 БЕЗПЛАТНО
2. Здравни услуги Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК Наредба за медицинската експертиза – чл. 7 БЕЗПЛАТНО
3. Здравни услуги Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза – чл. 53 БЕЗПЛАТНО
4. Здравни услуги Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.) Закон за здравето – чл. 27
Национален рамков договор
БЕЗПЛАТНО
5. Здравни услуги Изготвяне на етапна епикриза Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството,…. – чл. 23 БЕЗПЛАТНО
6. Здравни услуги Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството,….- чл. 24 БЕЗПЛАТНО
7. Здравни услуги Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи Закона за здравето – чл. 28б, ал. 1 БЕЗПЛАТНО

Копията на мед.документи се заплащат, съгласно ценоразписа на ЛЗ.

8. Здравни услуги Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи Закона за здравето – чл. 28б, ал. 3 БЕЗПЛАТНО

Копията на мед.документи се заплащат, съгласно ценоразписа на ЛЗ.