1. Болните, постъпващи за лечение в “МБАЛ Еврохоспитал” се приемат от дежурният лекар в приемния кабинет, като се попълва първичната документация на пациента, определена от Министъра на здравеопазването. Същата се продължава от лекуващия лекар в стационара по време на лечението.
2. Удостоверяването на здравноосигурителния статус става чрез представяне на съответни документи.
3. Всеки пациент се приема срещу представяне на лична карта. Изключение от това правило се допуска само при животозастрашаващо или безсъзнателно състояние на пациента.
4. Пациентите постъпват в болничното заведение с предварително подготвени, определени от лекуващия лекар изследвания. Те се прикрепват и придружават документацията, водена в болницата.
5. Хосптализирането на пациентите се осъществява след декларирано писмено съгласие за лечение в СБАЛОТ “Еврохоспитал” ООД и след разясняване на правата и задълженията им от приемащия лекар.
6. Всякакъв вид операции, сложни диагностични и терапевтични процедури в т.ч. и такива, при които се използуват източници на йонизиращо лъчение се извършват след информирано съгласие от пациента, а ако той не е в състояние да прецени това – със съгласието на негов законен представител или попечител, освен в случаите, предвидени със закон. Това се отнася и при използуването на упойващи вещества или методи, водещи до временна промяна в съзнанието на пациента.
7. Лечението на пациентите може да бъде финансирано от:
– НЗОК – преминали по Клинични пътеки, съгласно действащия НРД;
– доброволни здравноосигурителни фондове
– срещу заплащане стойността на медицинската услуга.
В последният случай при постъпване в болницата пациентът с подпис декларира, че ще заплати стойнотта на престоя.
8. Пациентите, подлежащи на оперативно лечение задължително се изследват в лечебното заведение с изискуемия параклиничен минимум, както и с проби за свръхчувствителност към анестетичните средства.
9. Обща анестезия с или без интубация, каудална, спинална или епидурална анестезия се извършва от специалист анестезиолог- реаниматор.
10. Следанестзиологичното наблюдение на оперираните се осъществява от анестезиолог – реаниматор.
11. При изписването си болните получават епикриза, и болничен лист. Ако са преминали срещу заплащане получават и фактура за стойността на извършената оперативна намеса и лечение съгласно утвърден ценоразпис .
12. След изписването си болните имат право на /в зависимост от тежестта на заболяването/ безплатни контролни прегледи, целта на които е проследяване от страна на оператора на възстановителния период след изписване на пациента.
13. При изписване на болни, чието състояние налага придружител, същите се предават на близките им, като лекуващия лекар /оператор/ периодично извършва наблюдение на пациента в амбулаторни условия.
14. Пациентът не може да бъде изписан, ако лечението му не е приключило и има опасност за живота му.
15. Изписването на пациент по негово настояване при незавършено лечение, но без опасност за живота му става срещу подпис в история на заболяването.